Conference

Article
ผลของการกระตุ้นความงอกด้วยสารเคมีต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม ‘Seaspray’
Conference
งานประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
23 - 24 พฤษภาคม 2012
Location
เมือง น่าน ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-