Conference

NanoThailand 2012
นานาชาติ
9 - 11 เมษายน 2012
ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

อิทธิพลของขนาดและรูปร่างของนาโนซิลเวอร์และนาโนแพลเลเดียมต่อการเกิดขึ้นของไฮโดรเจนและปฏิกิริยาอิเล็คโตรรีดักชันของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Nanoparticle-polymer composites แหล่งทุน :Prof John S Foord, Department of Chemistry, University of Oxford, Chemistry Research Laboratory, Mansfield Road Oxford, OX1 3TA, UK,6 ส.ค. 2013 - 6 ส.ค. 2014