Conference

2011 International Joint Conference on Neural Networks (ISBN: 9781457710865)
นานาชาติ
31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2011
San Jose แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
-

Author

Output From Project

การล้มเหลวของระบบเครือข่ายและความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :IEEE Spectrum การใช้ประโยชน์ :ผู้เขียน (Tekla Perry) เขียนบทความชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของข้อมูลไฟฟ้าดับ หลังจากเกิดพายุเฮอร์ริเคน เพื่อช่วยในการนำความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ,16 พ.ย. 2012 - 16 พ.ย. 2012