Conference

Article
การศึกษาผลกระทบของมุมเอียงของร่องล้อยางตีนตะขาบที่มีต่อการกระจายตัวของความหนาแน่นของพลังงานความเครียดภายใต้การรับภาระแบบสถิต
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
19 - 21 ตุลาคม 2011
Location
ภูเก็ต ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-