Conference

Article
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าว
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
4 เมษายน 2012
Location
เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-