Conference

Article
ผลของการใช้สารปรับปรุงดินต่อสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีบางประการของดิน
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-