Conference

Article
การศึกษาจังหวะการเปิด-ปิดวาล์วสำหรับการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลระบบเชื้อเพลิงร่วมที่ภาระงานต่ำโดยใช้การจำลองวัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
19 - 21 ตุลาคม 2011
Location
กระบี่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-