Conference

Article
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของทางเดินอาหารในไก่เนื้อ: แนวทางการประเมิน การวินิจฉัย และการควบคุมปัญหา
Conference
การประชุมวิชาการโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก ปีที่ 2
Class
ชาติ
Date
10 ธันวาคม 2011
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-