Conference

Article
การทดสอบเบื้องต้นของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ คร้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
23 - 24 มิถุนายน 2011
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-