Conference

Article
การใช้สารลดแรงตึงผิวที่ผสมน้ำมันหอมระเหยเพื่อการควบคุมโรคผลเน่าในมะม่วงภายหลังการเก็บเกี่ยว
Conference
การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
23 - 24 มิถุนายน 2011
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-