Conference

Article
ผลกระทบของความชื้นและรูปร่างก้อนกากส้มต่อการเจริญของ Lentinus polychrous Lev. บนกากส้ม
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-