Conference

Article
การใช้วัสดุเพาะร่วมกับสารละลายธาตุอาหารสำหรับผลิตต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อทำน้ำคั้นใบข้าว
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
7 - 8 ธันวาคม 2010
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การคัดเลือกและการผลิตธัญพืชไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำคั้นใบข้าวไทย,21 ก.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010