Conference

Article
ผลของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 50 (ISBN: 9786167522975)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-