Conference

Article
การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกุ้งพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011)
Class
ชาติ
Date
12 - 13 มกราคม 2012
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-