Conference

การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12
ชาติ
18 - 22 พฤษภาคม 2011
สงขลา ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นฟัซซี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,17 มี.ค. 2011 - 17 มี.ค. 2011