Conference

การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12
ชาติ
18 - 22 พฤษภาคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,13 ก.พ. 2014 - 13 ก.พ. 2014