Conference

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชาติ
17 กุมภาพันธ์ 2012
ขอนแก่น ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422597 ชื่อวิชา Seminar,19 ธ.ค. 2011 - 16 เม.ย. 2012