Conference

Article
ผลของการเตรียมวัตถุดิบก่อนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณภาพทุเรียนแผ่น
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มก. (ISBN: 9786167522074)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-