Conference

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 10
ชาติ
23 - 25 มีนาคม 2011
เมือง สงขลา ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ผลิตกระแสไฟฟ้า และจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012