Conference

Article
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
2 - 3 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-