Conference

Article
การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
Conference
การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011)
Class
ชาติ
Date
12 - 13 มกราคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-