Conference

Article
ผลของซิลเวอร์ไธโอซัลเฟตต่ออายุการวางประดับภายในอาคารของไม้ดอกกระถาง 5 ชนิด
Conference
พืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-