Conference

การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร ครั้งที่ 1
ชาติ
21 - 22 กรกฎาคม 2011
ขอนแก่น ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวโพดหลังนาของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนา,1 พ.ย. 2011 - 26 พ.ย. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การใช้ประโยชน์ :การเลือกชนิดปุ๋ยอินทรีย์ และ พันธุ์ข้าวโพดเพื่อใช้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา,1 พ.ย. 2011 - 25 พ.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,29 ม.ค. 2013 - 26 ก.พ. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร มก. บางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2555-56,1 ส.ค. 2012 - 30 พ.ย. 2012
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การใช้ประโยชน์ :การจัดหาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม และ ปุ๋ยสำหรับใช้ในการผลิต 2555-2556,1 พ.ย. 2012 - 30 ม.ค. 2013
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ การใช้ประโยชน์ :ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่เหมาะสมร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้ความคุ้มค่าในการผลิตข้าวโพดหลังนาในคอลัมภ์หลังสู้ฟ้าหน้าสูดิน โดยชมชื่นชูช่อ เรื่อง ดินดี=อินทรียวัตถุ+ปุ๋ย,14 ก.ค. 2014 - 16 ก.ค. 2015