Conference

Article
การผลิตต้นกล้าเร่วหอมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
18 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การผลิตต้นกล้าพืชสกุลเร่วโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ