Conference

Article
การตรวจสอบชนิดของปลาการ์ตูนบางชนิดในประเทศไทยโดยใช้ความแตกต่างระหว่างลำดับนิวคลีโอไทด์
Conference
the 50th Kasetsart University Annual Conference
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-