Conference

Article
ดัชนีคุณภาพของมะละกอที่มีต่อความชอบรวมของผู้บริโภค
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522074)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-