Conference

the 6th International Symposium of the Protein Society of Thailand
นานาชาติ
30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ แหล่งทุน :สกว.-สกอ.,15 มิ.ย. 2011 - 14 มิ.ย. 2014