Conference

Article
การทำนายผลตอบสนองเชิงพลศาสตร์ของชุดโต๊ะกัดชิ้นงานแบบหมุน 2 แกน โดยระเบียบวิธีทางไฟไนต์อิลิเมนต์ Method
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
19 - 21 ตุลาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-