Conference

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"
ชาติ
15 ธันวาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-