Conference

Article
ผลของแคปปาคาร์ราจีแนนและซูโครสต่อสมบัติด้านเนื้อสัมผัสและความคงทนต่อการแช่แข็งและการละลายของเจลแป้งมันสำปะหลัง
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522968)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-