Conference

Article
ผลของสภาพการงอกและสมบัติความหนืดและปริมาณ GABA ของแป้งข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าวเปลือก
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-