Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนอาลัวเป็นแบบจำลอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทยระดับมืออาชีพ,4 ส.ค. 2012 - 4 ส.ค. 2012