Conference

The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing (HyMaP2011) (ISBN: 0000000000)
นานาชาติ
27 - 29 ตุลาคม 2011
Grand Hotel, Haeundae, Busan สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการอ้างอิงต่าง ๆ โดยเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ,27 ต.ค. 2011 - 24 ก.ย. 2012