Conference

Article
ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรยุงก้นปล่องพาหะโรคมาลาเรีย (Anopheles harrisoni) ในพื้นที่บ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
Conference
การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ครั้งที่ 17
Class
ชาติ
Date
7 - 9 เมษายน 2011
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

พันธุศาสตร์ประชากรระดับโมเลกุลของยุงพาหนะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมประจำปีเมธีวิจัยอาวุโส สกว เรื่อง ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสำคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย ,31 ม.ค. 2012 - 31 ม.ค. 2012