Conference

New Frontiers in Plant Systematics and Evolution 2010
นานาชาติ
7 - 9 กรกฎาคม 2010
ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Population genetic analyses using fragment and sequence data,27 เม.ย. 2011 - 29 เม.ย. 2011