Conference

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาการปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และสารอะฟลาทอกซินบี 1 ในเนื้อเยื่อ ไข่ และตับของเป็ดไล่ทุ่ง และสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง (อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมผู้ประกอบการสัตวแพทย์ชั้นสอง,3 พ.ค. 2014 - 3 พ.ค. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาคุณภาพน้ำและเชื้อดื้อยาในระบบการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทย แหล่งทุน :กองทุนฮูเวฟาร์มา,1 ก.ย. 2014 - 31 ส.ค. 2015