Conference

ISSAAS International Congress 2011
นานาชาติ
7 - 10 พฤศจิกายน 2011
Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายยีนในสัก (Tectona grandis)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555699 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การถ่ายยีน Bt เข้าสู่สัก แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร,1 ต.ค. 2011 - 31 ต.ค. 2013