Conference

2011 International Conference on Materials and Products Manufacturing Technology, ICMPMT 2011 (ISBN: 9783037852460)
นานาชาติ
28 ตุลาคม 2011
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,8 ก.พ. 2012 - 25 ก.พ. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด แหล่งทุน :NIA,17 ก.พ. 2010 - 14 ก.ค. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ :มีการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบุคคลที่สนใจ,9 ก.พ. 2010 - 18 ก.พ. 2011