Conference

Article
พฤติกรรมและจลนพลศาสตร์ของการสลายตัวด้วยกระบวนการไพโรไลซิสของโคพอลิเมอร์ยางกร๊าฟท์พอลิสไตรีน
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
6 ตุลาคม 2011
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-