Conference

Article
การประยุกต์ใช้สาหร่าย Spirulina platensis เป็นส่วนประกอบในครีมบำรุงผิวหน้า
Conference
The 7th KU-KPS conference 7-8 December 2010.
Class
ชาติ
Date
7 - 8 ธันวาคม 2010
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-