Conference

การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35
ชาติ
24 - 27 พฤษภาคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดที่ให้น้ำมันสูง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 14 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย,3 ต.ค. 2011 - 7 ต.ค. 2011