Conference

Article
Landscape Design Guidelines for Agro-Tourism Locations: A Case Study of Subsanoon Visitor Center, Saraburi, Thailand
Conference
The 3rd International Conference on Landscape and Urban Horticulture
Class
นานาชาติ
Date
29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2011
Location
Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศจังหวัดสระบุรี

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานจังหวัดสระบุรี การใช้ประโยชน์ :การกำหนดมาตรการและตัวชี้วัดในการส่งเสริมการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศในจังหวัดสระบุรี,3 ก.พ. 2010 - 13 มี.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2009 - 13 มี.ค. 2013