Conference

Article
Quality changes of dried seasoned fried anchovy coated with syrup containing tocopherols during storage
Conference
The 4th Rajamangala University of Technology Conference
Class
ชาติ
Date
26 - 27 พฤษภาคม 2011
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ปลากะตักทอด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"หลักการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์”,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012