Conference

Article
Effect of soaking time and metabisulfite concentration on the quality of dried chili
Conference
The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36)
Class
ชาติ
Date
26 - 28 ตุลาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตต้นแบบและการประเมินอายุการเก็บเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค”,24 พ.ค. 2011 - 28 พ.ค. 2011