Conference

Article
สัณฐานวิทยาและการเติบโตของต้นบุกคางคกที่ได้จากการเพาะเมล็ด
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (ISBN: 9786167522012)
Class
ชาติ
Date
2 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ศึกษาอัตราการงอกของ บุกอีรอก (Pseudodracontium kerri Kagnep) Araceae

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเติบโตของบุกคนโทที่งอกจากหัวย่อยบนก้านใบในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยา่ลัยเกษตรศาสตร์,1 พ.ย. 2010 - 31 ธ.ค. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการด้านงานวิจัย ประจำปี 2559 เรื่อง พืชวงศ์บุกบอนในประเทศไทย,1 ธ.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2016