Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางชีวภาพของเนื้อไก่จากโรงฆ่าไก่ขนาดเล็ก
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
17 - 18 ธันวาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-