Conference

Article
ผลการใช้กวาวเครือขาว ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร ต่อสมรรถภาพการให้ไข่ คุณภาพไข่ และภูมิคุ้มกันโรคของแม่ไก่ไข่
Conference
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
7 - 8 ธันวาคม 2010
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวเพิ่มสมรรถภาพการลิตไข่ในแม่ไก่ไข่อายุ>55สัปดาห์ 1สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,4 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2012 - 15 มิ.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้กวาวเครือขาวต่อสมรรถภาพการให้ไข่และคุณภาพไข่ แหล่งทุน :ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณฯ มก.,2 เม.ย. 2012 - 16 ธ.ค. 2013