Conference

6th Thailand-Taiwan Academic Cooperation Conference on “Food and Agricultural Innovation: Going Global
ชาติ
12 - 16 พฤศจิกายน 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการเชื่อมข้ามของโปรตีนข้าวโดยเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสและทรานส์เฟอเรสต่อคุณสมบัติของเจลข้าว แหล่งทุน :สกว มหาบัณฑิต,1 ธ.ค. 2010 - 31 ม.ค. 2012