Conference

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติไทยกับอาเชียน: ภาษา โลกทัศน์ วัฒนธรรม
นานาชาติ
26 - 27 พฤษภาคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372547 ชื่อวิชา Southeast Asian Linguistics,19 ธ.ค. 2011 - 26 มี.ค. 2012