Conference

Article
การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี
Conference
มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม (ISBN: 9786167522586)
Class
ชาติ
Date
18 - 19 สิงหาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372547 ชื่อวิชา Southeast Asian Linguistics,19 ธ.ค. 2011 - 26 มึ.ค. 2012